ClickCease

אחריות קבלן – חוק המכר

"חוק מכר דירות" הוא החוק שמעגן את אחריות הקבלן על הנכסים שבנה. חוק המכר נועד להגן על רוכשי הדירה מפני בניה רשלנית, שלא לפי תכנית הבית או שלא לפי תקנות הבניה והבטיחות השונות.
חוק זה מאפשר לרוכשי נכס לתבוע מהקבלן נזיקין- תיקון הנזק או פיצוי כספי מתאים- עבור ליקויי בניה או תקלות שמתגלות בנכס לאחר קבלת הבית.

מה כולל חוק המכר?

חוק המכר כולל מספר תקנות להגנה על רוכשי הנכס. בין השאר החוק מחייב כי לחוזה המכירה של הדירה יהיה מצורף מפרט. החוק גם קובע את משך האחריות של הקבלן על ליקויי בניה מסוגים שונים וכן אחריות הקבלן לגבי בניין משותף.

החוק קובע מספר תקופות של אחריות:
התקופה המכונה "תקופת בדק" נעה בין שנה לשבע שנים מזמן המכירה, בהתאם לליקוי שנמצא: משך אחריות הקבלן לגבי ליקויים שונים מפורטות בחוק. כך למשל האחריות על שקיעת מרצפות או על קילוף חיפויים פנימיים נמשכת שלוש שנים, בעוד האחריות על סדקים בקירות ובתקרות היא חמש שנים.
ישנם רכיבים שהאחריות עליהם היא מעל 7 שנים, ומגיעה עד 10 שנים, בתקופה שנקראת "תקופת האחריות".
משך אחריות הקבלן לגבי ליקויים מהותיים של יציבות ובטיחות אינה מוגבלת בזמן וניתן לתבוע ממנו תיקון גם שנים ארוכות לאחר הקנייה.

מצדו של רוכש הנכס, הוא צריך לפי החוק להודיע על הימצאות אי- התאמות או ליקויים שונים בתוך שנה מזמן קבלת הנכס, בשנה המכונה "שנת הבדק". יחד עם זאת, החוק גם קובע כי אם הליקוי לא היה יכול להתגלות ב"בדיקה סבירה" בזמן קבלת הנכס ניתן להודיע על ליקויים גם בשלב מאוחר יותר כך שלשנת הבדק אין תוקף של ממש.

מבחינת רוכשי הנכס, מומלץ לבצע בדק בית ע"י מהנדס בניין מומחה בתחום מוקדם ככל האפשר ולהעביר את דו"ח המהנדס לקבלן לשם ביצוע תיקונים או קבלת פיצוי. דחיית בדק הבית עלולה להביא לנזק מצטבר, וכמובן שגם בשלב מאוחר יש סיכון שהקבלן יפשוט רגל או שיהיה קשה יותר לתבוע ממנו את הנזיקין

לחוק המלא לחצו כאן – חוק המכר