ClickCease

היתרי בנייה

חשוב לציין שקבלת היתרי בנייה הינו תהליך ארוך ומסובך. עבור המקרה של בית משותף למשל יש לקבל הסכמה של לפחות 75% מכלל דיירי הבניין על מנת להגיש את הבקשה. לאחר מכן ישלחו מכתבים רשומים לכל הדיירים שלא חתמו על מנת שיקבלו אפשרות להתנגד.

רבים לא יודעים מהם היתרי בנייה, למה נחוץ לקבלם, ולפני איזה פעילות יש לקבלם. במאמר זה ננסה לתת מושג כללי אודות הנושא.
שאלה ראשונה היא מהם היתרי בניה. היתריי בנייה הינו בעצם אישור הניתן לאדם לבצע שינויים במבנה או בשטח הנמצא ברשותו. היתרי בנייה ניתנים מטעם הועדה המקומית לתכנון ובנייה של הרשות המקומית אליה שייך המבנה או השטח.  היתרי בנייה ניתנים בדרך כלל לתקופה של שנה ומפרטים את זכויות הבנייה במבנה או בשטח המדובר.

 

קיימים מספר סוגים של היתרי בנייה. החלוקה לסוגים היא על פי סוג השינויים שמבקשים לבצע למבנה או לשטח המדובר. סוג ראשון הינו היתרי בנייה להכנסת שינויים פנימיים במבנים ציבוריים. היתרי בנייה מסוג זה נדרשים לבעלי דירות שרוצים לבצע שינויים בדירות שלהם הנמצאים בבניינים משותפים. בדרך כלל שינויים אלה משפיעים על שלד הבניין, חזות הבניין או על המערכות המשותפות הנמצאות בו.
סוג נוסף הינו היתרי בנייה לתוספת של מבנה. תהליך של קבלת היתרי בנייה עבור סוג עבודות זה אינו שונה מהותית מתהליכים אחרים, אך קיימות עבודות הנופלות תחת ההגדרה של "עבודה מצומצמת". עבור עבודות אלה קיים תהליך מקוצר. ניצן להגיש בקשה לקבל היתר כזה בהליך מזורז שיחסוך זמן.

 

סוג נוסף של היתר בנייה הינו היתר לשימוש חורג במבנה. היתר בנייה זה מאפשר להשתמש שמבנה באופן שונה מיעדו המקורי של המבנה. היתרי בנייה כאלה ניתנים בדרך כלל לתקופות קצובות. זהו היתר בנייה חשוב למטרת רישוי עסקים למשל.

 

היתר בניה נוסף הוא היתר לצרכי בניית מבנים חדשים או הריסת מבנים קיימים. על מנת לקבל היתרי בנייה מהסוג הנ"ל יש להגיש לוועדה לתכנון ובנייה תוכנית מפורטת לבניית המבנה. חשוב לציין שנדרש מגוון של אישורים מגופים נוספים על מנת לקבל היתר בנייה.

 

חשוב לציין שקבלת היתרי בנייה הינו תהליך ארוך ומסובך. עבור המקרה של בית משותף למשל יש לקבל הסכמה של לפחות 75% מכלל דיירי הבניין על מנת להגיש את הבקשה. לאחר מכן ישלחו מכתבים רשומים לכל הדיירים שלא חתמו על מנת שיקבלו אפשרות להתנגד. לכן, חשוב שתהליך קבלת היתריי בנייה ילווה על-ידי אנשי מקצוע המומחים בתחום. אנשי מקצוע יבצעו את התהליך ביעילות ויחסכו למבקש האישור זמן יקר.